Kallistuva maapallo

Heikki Ruohonen, dipl.ins.


Maapallon historiassa on ollut kaksi jaksottaista vaihetta; jääkaudet ja napavaellus. On ilmeistä, että näiden kahden tapahtumaketjun välillä on jokin kytkentä. Paleomagneettiset löydöt osoittavat, että maan navat ovat vaihtaneet paikkaa useita kertoja. Charles H. Hapgood esitti, että maan pyörimisakseli oli viimeksi kääntynyt siten, että pohjoisnapa olisi tullut Hudsonlahdelle. Hän perusteli väitettään Hudsonlahden muodolla. Aihe tuntui mielenkiintoiselta, joten päätin tutkia teoriaa lähemmin. Belchersaaret tuntuivat sopivalta navan paikalta. Niiden koordinaatit ovat 56.2N80W, eli 33.8º navalta.

Minun teoriani: Prosessin alussa maa oli matemaattinen pyörähdysellipsoidi G koordinaatistossa xyz (katkoviivalla kuvassa 1). X-akseli on kohtisuorassa kuvatasoa vastaan. Maan massakeskipiste oli origossa. Maan pyörimisakseli yhtyi z-akseliin. Maan pyörimisakseli säilyttää suuntansa avaruudessa gyroskoopin tavoin.

Kuva 1: maa matemaattisena pyörähdysellipsoidina

Vaihe 1: Belchersaaret olivat pohjoisnavalla. Niiden leveysaste oli 90N.

Paikan sen aikainen leveysaste saadaan, kun 90 asteesta vähennetään paikan nykyinen etäisyys Belchersaarista mitattuna leveysasteilla. Silloin päiväntasaaja kulki Tiibetin kautta ja Siperia oli tropiikkia. Siellä oli runsas ja monipuolinen eläimistö mm. suuria mammuttilaumoja. Nykyisessä Siperiassa niille ei riittäisi ravintoa. Suomen leveysaste oli noin 45N. Pohjois-Amerikka oli arktista napa-aluetta. Mitään koko maapalloa koskevia jääkausien välisiä lämpökausia ei ole ollut. Ilmaston muutokset ovat johtuneet paikan koordinaattien muutoksesta napavaelluksen yhteydessä.

Vaihe 2: Maapallo kallistui 33.8º massakeskipisteensä ympäri.

Belchersaaret päätyivät nykyiselle paikalleen.

Maan pyörimisakseli säilytti gyroskoopin tavoin suuntansa avaruudessa.

Koordinaatiston kierto (vaatii matemaattisen ohjelman). Kierretään koordinaatistoa xyz kulman = 33.8º verran asentoon XYZ

Maapallo kääntyi asentoon G' (kuva 1: ehyt viiva). Maapallon muoto säilyi muuttumattomana. Se oli edelleen ellipsoidi mutta ei pyörähdysellipsoidi, sillä pyörimisakseli säilytti entisen asemansa yhtyneenä z-akseliin. Aikaisemman päiväntasaajanpullistuman kääntyminen muutti paikan korkeussuhteita (elevaatio).


Kuva 2: Korkeuden muutokset (elevaatio)

Maapallon kallistumisen seurauksena maanpinta kohosi kuvassa 2 punaisella merkityillä alueilla, maksimi 11,95 km paikoissa 61,78N100E ja 61,78S80W. Maanpinta vajosi sinisellä merkityillä alueella, enimmillään -11,95 km, paikoissa 28S100E ja 28N80W. Rajaviiva punaisten ja sinisten alueiden välillä on nollalinja, jossa maanpinta pysyi muuttumattomana. Mariaanein haudan syvyys on 11,521 km. Se on kaiken todennäköisyyden mukaan jonkin aikaisemman kallistumisen seuraus, joka on jostain syystä jäänyt täyttymättä.

Jääkausi

Niille alueille, Euraasiassa ja Etelä-Amerikassa, joilla pinnan kohoaminen oli 5 km tai sitä suurempi, tuli jääkausi. Tulos vastaa muista lähteistä saatua tietoa.

Berezovkan mammutti

Venäläiset löysivät vuonna 1900 Koilllis-Siperiasta Berezovkajoen rannalta hyvin säilyneen mammutin ruhon. Siinä lihakin oli lähes syömäkelpoista, koska sudet olivat syöneet siitä. Se oli laiduntanut kesäaikana, koska sillä oli kulleron siitepölyä suussa. Se oli kuollut tukehtumalla kuten kaksi muutakin mammuttia ja sarvikuonoa. Mammutin on täytynyt tulla pakastetuksi nopeasti, muuten se olisi mädäntynyt kesäaikana.

Niin suuren eläimen nopea pakastaminen olisi mahdotonta nykyisilläkin laitteilla. Kysymys on jäänyt ratkaisematta.

Mitä todella tapahtui?

Mammutti oli laiduntamassa alkukesän päivänä. Äkkiä maanpinta kohosi noin 10 km korkeuteen. Mammutti tukehtui välittömästi ja pakastui noin -50º pakkasessa, jota jatkui ehkä seuraavat vuosituhannet. Mammuttimme kohtalo tuli lähes koko eläinkunnan osaksi. Pakastuminen tapahtui niin nopeasti, että useimmat eläimet tällä alueella jäivät kuolleina seisomaan. Elämä säilyi vain kapeilla kaistoilla nollalinjojen läheisyydessä (kuva 2).

Sama on toistunut useita kertoja, mikä selittää myös dinosaurusten häviämisen.

Massan siirto

Painovoima alkoi muovata maapalloa kohti matemaattista pyörähdysellipsoidia siirtämällä massaa kohonneilta punaisilta alueilta vajonneille sinisille alueille (kuva 2).

Kuva 3. Virtauskäyrät.

Magma virtaa jokaisesta maapallon pisteestä siihen viereiseen pisteeseen, jossa geostaattinen paine on pienin. Aloitetaan pisteestä P kuvassa 3. Valitaan pienimmän paineen piste P1 etäisyydellä r pisteestä P. Jatketaan näin pisteeseen P min asti. Tehdään samoin pisteestä P suurimman paineen suuntaan pisteeseen Pmax asti.

Kuva 4. Magman virtauskäyrät.

Bernoullin mukaan kitkattoman nesteen liike-energian lisäys on yhtä suuri kuin potentiaalienergian kulutus P1-P2=c22/2g-c12/2g. Potentiaalienergia on verrannollinen pinnan kohoamiseen (elevaatio e). P1-P2=C*(e1-e2). Koska magma on kaukana kitkattomuudesta vaaditaan kaikki potentiaalienergia magman nopeuden ylläpitämiseen, c1=0. e1-e2=c2/2g +lämpöä. e1-e2=C*c2. Siten magman nopeus on v=C*(e1-e2)1/2.

Magmavirta ei voi ylittää nollalinjaa, jonka korkeusasema on muuttumaton. Magma kerääntyy nollalinjaa edeltäville aluille. Maanpinta kohoaa siellä kunnes paine pystyy työntämään kerääntyneen magman nollalinjan alitse. Se aiheuttaa ajoittain tuhoisia maanjäristyksiä. Tällainen tilanne vallitsee Namibian rannikolla ja Uuden Seelannin rannikolla ja Tonga-Kermadec särkällä (kuva 2).

Teoriani mukaan prosessin alkutilanteessa maapallo on matemaattinen ellipsoidi. Se ei ota huomioon aikaisempia muutoksia, esimerkiksi Himalajan vaikutusta.

Himalaja estää magman suoran virtauksen Pmaksimista Pminimiin. Sen pohjoispuolelle kerääntynyt magma kohottaa Tiibetin ylängön. Magman virtaus tapahtuu Himalajan itäpään kautta, missä se on kääntänyt vuoriston pohjois-eteläsuuntaiseksi. Potentiaaliero Himalajan pohjois-ja eteläpuolen välillä on hyvin suuri, mikä aiheuttaa etelä-puolella aika-ajoin rajuja purkauksia pitkin pituusastetta 100E.

Kuva 5. Magman kiihtyvyys a = v2-v1.

Kiihtyvyys on positiivinen punaisilla alueilla ja negatiivinen sinisillä alueilla. Positiivinen kiihtyvyys aiheuttaa vetoa, negatiivinen puristusta. Ruskeat juovat ovat saman nopeuden alueita. Käytän niistä nimeä isovelo.

Kuva 6. Isovelot (I=isovelo).

  1. Linja A-B kääntyy virtauskäyrän suuntaan kun kiihtyvyys on positiivinen koska nopeus on suurempi B:ssä kuin A:ssa.
  2. Linja A-B kääntyy isovelon suuntaan kun kiihtyvyys on negatiivinen koska nopeus on suurempi A:ssa kuin B:ssä.

Andit ovat pohjois-etelä-suuntaisten virtauskäyrien suuntaisia S18 asti alueella, missä kiihtyvyys on positiivinen, (kuva 5).

Muutoksia korkeuksissa (elevaatioissa): +pinta kohosi, -pinta vajosi.


Helsinki +7,044km
Turku +6,735km
Sevilla +1,675km
Pietari +7,72km
Lontoo +2,286km
New York -10,74km

Kuva 7. Kallistumisen jälkeen maapallo alkaa palauttaa pyörähdysellipsoidin muotoa

Kallistumisen jälkeen maapallo alkaa palauttaa pyörähdysellipsoidin muotoa siirtämällä massoja kohonneilta alueilta vajonneille alueille. Maan hitausmomentti muuttuu ja se muuttaa pyörintäakselia. Maapallo estää hitausmomentin muutoksen kohottamalla maanpintaa massaa menettävillä alueilla (punainen linja) ja vajottamalla sitä massaa voittaneilla alueilla (sininen linja). Tämä kohotti Aasian jäämerenrannikon ja Tien Sanin.

Maanpinnan vajoaminen synnytti James Bayn Hudsonlahdella. Sininen linja ylittää Kalliovuoret pitkin Grand Canyonia.

Maapallo ei ole täydellinen matemaattinen pyörähdysellipsoidi prosessin alussa, mistä johtuen prosessi ei täysin vastaa todellisuutta. Esimerkiksi Grand Canyon ei ole aivan oikealla kohdalla. Kun maapallon muoto on lähellä matemaattista ellipsoidia alkaa prosessi uudelleen alusta.

Todisteet teorian paikkansa pitävyydestä

1. Viime jääkausi oli Euraasiassa ja Etelä-Amerikassa kuten kuva 2 osoittaa.
2 ja 3. Nollalinja kulkee pitkin Namibian rannikkkoa, samoin pitkin Uuden Seelannin rannikkoa ja Tonga-Kermadec Ridgeä, kuva 2.
4. Andit kulkevat teorian mukaisesti virtauskäyrien suuntaisesti etelä-pohjoissuuntaan niin kauan kuin kiihtyvyys on positiivinen.

Berezovkan mammutin kohtalo riittää yksinään todisteeksi. Sitä on mahdotonta selittää muulla tavoin.

.

Heikki Ruohonen

Diplomi-insinööri

Kaarina

Sähköposti: heikki.ruohonen(at)pp.inet.fi